Privacybeleid & Algemene Voorwaarden

Privacybeleid:

ViCa Verhuur & Events, gevestigd aan Oosteinderweg 111ws, 1432 AH, Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

https://www.vicaverhuur.nl

Oosteinderweg 111ws, 1432 AH, Aalsmeer

0297-373004

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

ViCa Verhuur & Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vicaverhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

ViCa Verhuur & Events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:

ViCa Verhuur & Events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ViCa Verhuur & Events) tussen zit. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

ViCa Verhuur & Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

ViCa Verhuur & Events verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN:

ViCa Verhuur & Events gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ViCa Verhuur & Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vicaverhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ViCa Verhuur & Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

ViCa Verhuur & Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vicaverhuur.nl

Algemene voorwaarden:

ALGEMEEN:  

 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van food en nonfoodartikelen van de in de overeenkomst genoemde goederen welke is gesloten tussen ViCa Verhuur & Events te Aalsmeer en de daarin genoemde huurder.   
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder opgave van reden door ViCa Verhuur & Events te allen tijde worden ingetrokken. ViCa Verhuur & Events is niet gebonden aan bestellingen, welke niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.  

HUURPRIJZEN:

Alle huurprijzen van goederen worden berekend als zijnde per stuk of per eenheid gehuurd goed en gelden voor de periode, die tevoren tussen partijen is afgesproken. Voor verlenging van de huur of bij huur gedurende een ongebruikelijke periode worden prijsopgaven op aanvraag verstrekt. Alle door verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond over de eerste drempel afgeleverd en daar ook weer opgehaald, tenzij partijen in overleg anders zijn overeengekomen.
Onder begane grond dient te worden verstaan een plaats welke met onze bedrijfswagens direct bereikbaar is en over een vlakke vloer met rollend materieel toegankelijk is. Voor bezorging en/of retourhalen rekenen wij vooraf geoffreerde tarieven. 
Indien door nalatigheid van huurder onnodige kilometers worden gereden door verhuurder (niemand op locatie, onjuist adres), komen alle extra kosten -zijnde het dan geldende uurtarief en kilometerprijs- geheel voor rekening van huurder.    
Eventuele gemaakte parkeerkosten worden aan de huurder doorbelast. 

ANNULERING:   

Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door verhuurder annuleringskosten aan de huurder in rekening gebracht.
Bij annulering van de bestelde goederen -voorafgaand aan de afgesproken dag van levering- worden door verhuurder aan de huurder de volgende percentages van te totale order in rekening gebracht:   
Vanaf 3 dagen voor levering: 25%  
Op de dag van levering: 75%  
Reeds geladen of geleverd: 100%   

TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE GOEDEREN EN AANSPRAKELIJKHEID:   

Op het overeengekomen tijdstip worden de goederen ter beschikking gesteld van huurder.  
Huurder blijft tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering van de goederen, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen. In al deze gevallen is uiteraard de huurprijs verschuldigd en tevens wordt de vervangingswaarde aan huurder in rekening gebracht. Dit wordt na aankomst in het magazijn van verhuurder door telling vastgesteld. Deze telling is voor beide partijen bindend, tenzij huurder aan kan tonen, dat verhuurder of diens personeel opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.    
Verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet of niet op de afgesproken tijd ter beschikking gesteld kunnen worden. Voorbeelden: bij in gebreke blijven door toeleveranciers, door een handeling of nalatigheid van de vorige huurder(s), bij afwezigheid van huurder/gemachtigde op afgesproken locatie, filevorming, bedrijfsstoringen, transportproblemen, brand, ziekteverzuim, staking, overheidsmaatregelen etc. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer – ook niet na ingebrekestelling – aanspraak geven op welke schadeloosstelling dan ook.   

RETOURNEREN GEHUURDE GOEDEREN: 

Op de retourdatum dienen de goederen -zoals door verhuurder eerder aangeleverd- op de begane grond (tenzij anders overeengekomen) in de daarvoor bestemde transportmaterialen op het afgesproken tijdstip gereed te staan dan wel weer door de huurder geretourneerd te worden op onze bedrijfslocatie aan de Oosteinderweg. Indien huurder op de retourdatum daarbij in gebreke blijft, wordt vanaf dat tijdstip extra laadtijd en/of additionele huur(dagen) in rekening gebracht.   
De huur wordt berekend o.b.v. de nieuwe huurprijs per dag voor vergelijkbare goederen. Bij het vervoer van de goederen door huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het tenietgaan der goederen en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen, geheel voor rekening van huurder.   

Huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren. Klachten van de huurder moeten i.v.m. het verval van het recht om te reclameren op de bezorg dag van verhuurder terstond worden medegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest huurder te allen tijde het recht tot reclameren.   

 AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN:  

Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan bij (additioneel) intern transport alsmede welke door derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht. 
Vanaf het moment, dat huurder de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de goederen weer in het bezit van de verhuurder zijn gekomen, draagt huurder het contractuele en wettelijke risico van de zgn. producten- en dienstenaansprakelijkheid. Gedurende voornoemde periode vrijwaart huurder derhalve verhuurder van alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens verhuurder mochten doen gelden.    

BETALINGSCONDITIES:   

Voor het plaatsen van een bestelling wordt in bepaalde gevallen door verhuurder vooraf een borg aan huurder in rekening gebracht. De hoogte van deze borg wordt per geval apart vastgesteld en dient per pin of per bank vooraf te worden voldaan. Terugbetaling van de borg zal op een door huurder aangegeven bankrekening worden voldaan. De kosten welke worden veroorzaakt door het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen alsmede kosten veroorzaakt door (water)schade, worden bij het retourneren van de goederen a) aan huurder in rekening gebracht en/of b) verrekend met de borgsom, tenzij anders met verhuurder is overeengekomen.  
Verhuurder bepaald de geldende betalingsconditie welke is vermeld in de ontvangen offerte en orderbevestiging. Er zijn de volgende geldende betalingscondities: 

Per pin: Betaling van het volledige orderbedrag dient bij levering of afhalen van de gehuurde goederen te geschieden per Tikkie.

Per bank vooruit: Betaling van het volledige orderbedrag dient vooraf per bankoverschrijving aan huurder te worden voldaan. Het bedrag dient op de dag voorafgaand aan leveren of afhalen op onze rekening te zijn bijgeschreven. 

Op rekening: Betaling door huurder zal achteraf per bankoverschrijving worden voldaan. Voor bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Na overschrijding van de 14 dagen-termijn is verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan gedurende welke huurder in gebreke blijft om de overeengekomen huurprijs te voldoen. Huurder is van rechtswege in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn; verhuurder behoeft derhalve geen aanmaning te versturen om huurder in gebreke te stellen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten welke door verhuurder zijn gemaakt, komen ten laste van de nalatige huurder. De door verhuurder in verband met de inning van de huurprijs (inclusief rente) ingeroepen rechtskundige hulp komt eveneens geheel voor rekening van huurder. 

Scroll to Top